2015_12 Domov pro seniory Olomouc

Radost, volnost, smích