Culík a Smích

Culík (jméno mi přidělené tatínkem v mládí, v rodném listě jest Lucie Lauermanová) pro Vás realizuje různorodé aktivity spojené se smíchem, zejména JÓGU SMÍCHU - cvičení kombinující řízený smích s hlubo­kým jógovým dýcháním a se strečin­kem, které přináší tělu nejen radost a nakažlivý smích, ale i uvolně­ní od stresu, prokrvení mozku a třeba i trochu potu.

Více o mně v o mně :o) 

"Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého."

Christian Morgernstern

Smích :o)

Smích s lidmi byl, je a bude. Převyšuje nábožen­ské, sociální, finanční a jiné rozdíly, překonává násilí. Je jazykem všech. Dnešní uspěchaná doba však tlačí ze všech stran a přináší spíše stresové situace, než veselí a smích. Všichni si začínáme uvědomo­vat vypětí, které se na nás valí díky nedostat­ku času, oddálení se od přírody, potřeby zajistit sebe a svou rodinu, tlakům v práci a­pod. Smích, díky svým vlastnos­tem, stres redukuje a tím pomáhá člověku zvyšovat kvalitu jeho života. Smích byl, je a bude lékem každé doby. I Nikolaj Vasilje­vič Gogol pravil: „Proboha, smějte se častěji, to je jediný spolehli­vý lék na všechny nemoci“. 

Smích vychází ze slova „smayati“ staroin­dického jazyka sanskrtu, které znamená smát se či kvést. Smích se může stát nástrojem, který nechá lidi znovu rozkvést a města tak promění v barev­né louky.

I smích má svou vědu - gelotologii. Gelos = smích. Jedná se vědu zkoumající smích z různých úhlů (původ, příčiny, apod.). Dalo by se říci, že odborník na smích je gelotolog :). Do českého jazyka by se dal přeložit jako smícholog.

Chcete se o smíchu a józe smíchu dozvědět více? Např. proč byli šašci na hostinách? Proč jsou v Japonsku ve firmách zřizovány smíchové místnosti? Pokud ano, nahlédněte do mé DIPLOMOVÉ PRÁCE :o).


Jóga smíchu

Jóga smíchu v 5 bodech:

 • je unikátní koncept cvičení, kde se každý může smát bez důvodu (bez vtipu či komedie),
 • je postavena na skupinové dynamiceočním kontaktu a hravosti, díky kterým se ze  simulova­ného smíchu stává smích přiroze­ný,
 • vychází z faktu, že naše tělo od sebe nedokáže rozeznat simulova­ný a přirozený smích (jejich pozitivní dopady na lidské tělo jsou stejné),
 • kombinuje „smícho­vá“ cvičení a jógové dýchání, díky čemuž se našemu mozku dostává více kyslíku a nám více energie,
 • byla založena v roce 1995 Dr. Madanem Katariou v Mumbai. Dnes existuje přes 10 000 k­lubů smíchu ve více jak 72 ze­mích svě­ta.

Trocha teorie

Jóga smíchu (Hasja jóga) je unikátní koncept spočíva­jící v myšlen­ce, že se každý člověk může smát bez důvodu, bez vtipu, komedie. Základem je kombinace nepodmí­něného smíchu a Pranayamy = jógové dýchání.

Smích se při józe smíchu vyvolává pomocí speciál­ních cvičení, která jsou založena na skupinové dynamice, očním kontaktu a dětské hravosti. Princip je postaven na faktu, že lidské tělo není schopno rozlišit simulova­ný a spontánní smích. Proto dopady smíchu simulova­ného jsou stejné jako u spontánního (Fridrich, 2011; Mora-Ripoll, 2011). Lidská mysl je schopná tento rozdíl poznat, tělo nikoli. Mora-Ripoll (2011) upozorňu­je, že simulovaný smích je relativně málo prozkou­manou metodou (léčebnou či jinou) s přínosy pro zdraví.

Vznik jógy smíchu je spojen s indic­kým lékařem Madanem Katariou, který se léčivým účinkům smíchu věnoval mnoho let. 13. břez­na roku 1995 za­ložil první klub smíchu v Mumba­ji, jehož náplní se stala jóga smíchu. Od té doby se myšlenka jógy smíchu šíří po celém světě. V součas­né době se nachází přes 10 000 k­lubů smíchu ve více jak 72 ze­mích. Rozmachu velkou měrou pomohla mé­dia. Madan Kataria stanovil základní principy: jóga smíchu se praktiku­je buď samostat­ně, nebo v rámci klubů smíchu. Kluby jsou řízeny vyškole­nými dobrovol­níky – učiteli, popř. instruktory jógy smíchu. Jedná se o nepoli­tické, nenábožen­sky zaměřené a neziskové sdružová­ní lidí. Misí klubů je světový mír.

Při hodině jógy smíchu se pracuje s rytmic­kým tleskáním, pohybem, tancem, využívá­ním slabik CHO CHO CHA CHA CHA zpíváním apod. Výhodou je nenároč­nost na pozornost a okamžitá ú­leva.

Culík - jóga smíchu

Efektivi­tu jógy smíchu podkláda­jí odborné studie. Např. Shahidi et al. (2011) předsta­vili výzkum, jehož cílem bylo porovnat účinnost jógy smíchu (vedené Madanem Katariou) a pohybové­ho cvičení (v rámci skupinové terapie) na snížení deprese a zvýšení životní spokoje­nosti u sedmde­sáti starších dospělých žen kulturní­ho společen­ství v Teherá­nu v Íránu. Analýza ukázala významný rozdíl mezi poklesem deprese u zkouma­ných skupin (prakti­kujících jógu smíchu a cvičení) a kontrolní skupinou, zvýšení životní spokoje­nosti u skupiny praktiku­jící jógu smíchu bylo výrazně vyšší než u kontrol­ní skupiny. Výsledky ukázaly, že jóga smíchu je přinejmen­ším stejně účinná jako program skupino­vého cvičení ve zlepšová­ní deprese a zvyšování životní spokoje­nosti u starších ž­en.

Neexistu­je způsob, jak získat přesný počet lidí, kteří pravidel­ně cvičí jógu smíchu. V listo­padu roku 2009 v T­eheránu v Íránu rozhodla městská rada o podpoře sítě klubů jógy smíchu. Do července daného roku se přihlási­lo dvacet tisíc lidí. Kataria (in Khatcha­dourian, 2010) uvedl, že jen v Indii existuje 6 000 klubů, přičemž dvě stě jen v Banga­lore. Ale on sám zdůraznil, že tato čísla se mohou jen odhadovat. V součas­nosti se více a více odborníků zabývá studiem jógy smíchu a smíchu obecně. Myšlenku jógy smíchu již pomáhají rozšiřo­vat i různé organiza­ce, federace, společnos­ti atd.

Pro zaujatého čtenáře pídícího se po dalších informacích o smíchu či józe smíchu přikládám mou diplomovou práci.

Seznam literatury:

 • Fridrich, P. (2011). Certifikovaný kurz pro instruktory jógy smíchu (Rev. Ed.) [Učební text]. Praha: Dr. Kataria School of Laughter Yoga.
 • Khatchadourian, R. (2010). The Laughing Guru. New Yorker, 86(25)56-65.
 • Mora-Ripoll, R. (2010). The therapeutic calue of laughter in medicine. Alternative Therapies in Health & Medicine, 16(6), 56-64.
 • Shahidi, M. et al. (2011). Laughter yoga versus group exercise program in elderly depressed women: A randomized controlled trial. International Journal of Geriatric Psychiatry, 26(3), 322-327.

Jóga smíchu se využívá v rámci:

 • běžného života - na různých akcích, v klubech smíchu, všude, kde se lidé chtějí smát,
 • firem – aktivita redukují­cí stres, uvolňují­cí atmosféru firmy, stmelují­cí kolektiv,
 • fitness – jako aerobní cvičení,
 • školního prostře­dí – zvyšuje pozornos­t, aktivuje organis­mus, redukuje napětí,
 • pomoci lidem se specific­kými potřebami (senioři, jedinci se zdravot­ním postiže­ním apod.),
 • vězení,
 • sebe sama.
 

Kde všude najdete jógu smíchu s Culíkem? Nakoukněte do nabídky :o).